> > Dr. Lal Pathlabs Collection Centre

டாக்டர். லால் படிலப்ஸ் கலெக்ஷன் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322229142
 09822102524
ரிஜவி சதன்‌, பனாஜி எச்.ஓ., கோவா - 403001
அருகில் வேத்ய ஹாஸ்பிடல்‌

சேவைகள்

cash, credit card
X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Taleigao Panaji Market