போதிரா ஹார்ட்‌வெர்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 02421221946
ஜம்கெத் மெய்ன் பஜார்‌, பீத் ரோட்‌, ஜம்கெத் - 413201
அருகில் செண்டிரல்‌ பேங்க்‌ ஆஃப் இண்டியா

எழுது விமர்சனம்