டோல்ஃபின் இலெக்டிரானிக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 6815222584
151/1, ஸ்டிரீட் ரோட்‌, காஷீனகர - 761206
நியர்‌ காஷீனகர ஓல்ட்‌ ஸ்டிரீட் பஸ்‌ ஸ்டேண்ட்‌

எழுது விமர்சனம்