> > Sona Clinic

சோனா கிலினிக்

கிளினிக்
 2640237086
 09429675393
டி-16, கரிதெஷ்வர் ரோட்‌, கெவதீயா - 393151
அருகில் சுரத்‌ பருச் கிரமீன் பேங்க்‌

சேவைகள்

Specialization: ஜெனரல் மெடிசின்

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

பார்க்க வந்த மக்கள் சோனா கிலினிக்மேலும் பார்க்க