ரஜ்போஜ்

சேவைகள்
 09007016146
117, ஹெம் சந்திர முகர்ஜீ ரோட்‌, பாரிஷா ஈஸ்ட்‌,, பெஹாலா, கோல்‌காதா - 700008, West Bengal
அருகில் பாரிஷா சகெர் பஜார்‌

சேவைகள்

Veg/Non-Veg: அல்லாத-வெஜ்
Cuisine: நோர்த் இன்டியன்‌
Number of Pack: பிலோ 200
Segment: கோர்போரெட், கோர்போரெட் இவெண்ட்ஸ், இண்டிவிஜுயல், அலுவலகம், பர்செஸ், வெடிங்க்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Best Catering Service In Kolkata
Great Taste..Great Quality....One Can Toatally Rely Upon Them...We Are Very Satisfied
Good Food, Great Taste & Best Conduct.

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Amherst Street Burrabazar Thakurpukur Ho Chi Minh Sarani