கீத்தீயேஸ் வரில்ட்

மாண்டிசோரி மற்றும் மழலையர் பள்ளி
 03324226969
 09836836836, 09433368762
பி-17-114/எ, சி.ஐ.டி. ஸ்கிம்‌, லெக்‌ கார்டென்ஸ், கோல்‌காதா - 700045, West Bengal
அருகில் லெக்‌ கார்டென்ஸ் சுபர்மேர்கெட்

சேவைகள்

Day Care Centre: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Play School: யெஸ்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Jodhpur Park New Alipore Alipore Lake Market