ஃபிலோரீஸ்தா

பூக்கடை
 082552456020,
5, ஆகாஷ் டாவர்ஸ்‌, கிரௌண்ட்‌ ஃபிலோர்‌, சீலீம்பி, மங்கலௌர் - 575006
ஆபோஜிட்‌ ஸ்கோதா ஷோரூம்‌
அரட்டை View Map

சேவைகள்

Events: யெஸ்
Home delivery: யெஸ்
24 Hour Home Delivery: யெஸ்
International Delivery: அஃபிரிகா, அமெரிகா, ஏசியா, ஆஸ்டிரெலியா எண்ட் சௌத் பெசிஃபிக், யூரோப், ஃபெர் ஈஸ்ட், மிடல் ஈஸ்ட்
Products: பலூன்ஸ், கெக்ஸ், சாகலெட்ஸ், ஃபன்க்-ஷூ பேம்பூஸ், பிலெட்ட் ஃபிலாவர்ஸ், டெடிஸ், வர்சுயல் ஃபிலாவர்ஸ்
Occasions: ஏனிவர்சரி, பெஸ்ட் விஷஸ், பர்தடெ, ஷண்ட்‌லென்ஸ், காங்கிரேசுலெஷன்ஸ், கோர்போரெட், ஃபெஸ்டிவ், ஃபிரெண்ட்‌ஷிப் டெ, கெட் வெல் சூன், ஹௌஸ் வார்மிங்க், ஐ ஏம் சௌரி, மதர்ஸ் டெ, ந்யூலி போர்ன் கிஃப்ட்ஸ், பர்செஸ், தேங்க் யூ, வேலெண்டைன் டெ, வெடிங்க்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், ஸ்டார்‌, விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Domestic Delivery: செண்டரல் இண்டியா, ஈஸ்ட் இண்டியா, லோகல், நோர்த் இண்டியா, சௌத் இண்டியா, வெஸ்ட் இண்டியா
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Car Street Balmatta Konchady Bhavanthi Street
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.