> > Amith Poly Clinic

அமித் போலி கிலினிக்

கிளினிக்
 08159246931
அமித் பில்டிங்க்‌, அஞ்ஜனெயா டெம்பல்‌ ரோட்‌, முலபாகல் - 563131
நியர்‌ அஞ்ஜனெயா டெம்பல்‌

எழுது விமர்சனம்