5 ஸ்பைஸ்

உணவகம்
 02228562185, 02228562186-87
ஷிவ இன்டஸ்டிரியில்‌ இஸ்டெட்‌, மீடி நந்தி, சாகீனாகா, அந்தெரி ஈஸ்ட்‌, மும்பயி - 400069, Maharashtra
ஆபோஜிட்‌ வூலேன்ட் ஸ்டோர்‌
View Map

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
Catering: யெஸ்
Home Delivery Radius: 4 கேமிஸ்
Home Delivery: யெஸ்
Amenities: ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்
Valet Parking: யெஸ்
Alcohol: யெஸ்
Home Delivery Call: 28562185
Veg/Non-Veg: அல்லாத-வெஜ்
Food coupons accepted: நோ
Credit Cards Accepted: யெஸ்
AC,Non AC: எ.சி.
Cuisine: சைனிஸ் , ஃபாஸ்ட் ஃபூட் , இன்டியன்‌ , கோரீன் , சீஃபூட்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

pathetic service... never order from here,, i ordered food today at 7.30 and in spite of 6 calls, the order was not delivered till 9.30.. every time they said its reaching in 10 min.. at 9.30, they coolly said that the delivery guy had returned since he had no cell phone to contact us and could not find our place... these guys are just plain liars and their food is not worth dealing with their dumb employees and their shitty service

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Masjid Bunder S V Road Vasai Road Vile Parle West

சமீபத்திய புதுப்பிப்பு

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.