லிம்கோ

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 02228356604
பி/10, உத்யோக்‌ சதன்‌ நம்பர்‌ 1, ரோட்‌ நம்பர்‌ 2, எம்.ஐ.டி.சி. மரோல், அந்தெரி ஈஸ்ட்‌, மும்பயி - 400093, Maharashtra
அருகில் காமகார் ஹாஸ்பிடல்‌
View Map

சேவைகள்

Blood Tests: நோ
X-Ray: நோ
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம் லிம்கோ வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Masjid Bunder S V Road Vasai Road Vile Parle West