விஜய் செல்ஸ்‌

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 02261714444
 09819319252
இனஃபினிடி மால், 107&108, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, லின்க்‌ ரோட்‌ லோகண்டவாலா காம்பிலேக்ஸ், அந்தெரி வெஸ்ட்‌, மும்பயி - 400058, Maharashtra
இன் இனஃபினிடி மால்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: கென்ட் ஆர்.ஓ., கென்ட் அல்டிரா
Butterfly: கைஸ்‌ ஸ்டோவ்
Accessories: யெஸ்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Hitachi: ரெஃபிரிஜரெடர்
Accessories & Parts: யெஸ்
Siemens: டிஷ்‌வாஷர், டிரைஏர்ஸ்
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Sales: யெஸ்
AC Types: விண்டோ எ.சி.
Brands: எச்.பி., கெனன்
Repairs & Services: நோ
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Services: நோ
Products: பிரிண்டெர்
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கேம்கோர்டெர், சி.டி. ரெடியோ கேசெட் ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஐ.சி. மற்றும் கேசெட் ரிகோர்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹை-ஃபி சிச்‌டம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசீவர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., போர்டேபில் ஆடியோ, ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கேசெட் பிலெயர், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ கம்போனண்ட் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டேபில் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
IFB: கமர்ஷல் டிஷ்வேஷெர்ஸ், டிஷ்‌வாஷர், டிரைஏர்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
JVC: கன்வென்ஷனல் டி.வி., டிஜிடல் ஹோம் சினெமா, டிஜிடல் மிடியா கேம்கோர்டெர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி.
Philips: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், போர்டேபில் டி.வி. மற்றும் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ்
Eureka Forbes: ஏயர் பரிஃபீர், வெகுயம் கிலீந்யேர்
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன், ஏஜெஸ், பிலாக்‌பெரி, ஏசடீஸி, நோகியா, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன்
Sansui: கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டரஸிலிம் டி.வி.
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Glen: பில்ட் இன் ஹாப்ஸ், பில்ட் இன் அவன், சிம்னி, குக்‌டாப், இண்டக்ஷன் கூகர்
Electrolux: கிரீலிலெர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Haier: கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Toshiba: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், டி.வி.டி. ரிகோர்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Samsung: பிலூ-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Kenstar: ஏயர் கூலர், ஃபுலி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், இன்ஸ்டென்ட் வாடர் ஹீடர்ஸ், ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், லி ப்யுர் வாடர் பரிஃபீர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டி பிரோசெஸர், ரெஃபிரிஜரெடர், ரைஸ் கூகர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், ஸ்டோரெஜ் வாடர் ஹீடர்ஸ், டோஸ்டர், வாடர் டிஸ்பென்செர்
LG: ஏயர் பரிஃபீர், கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷர் டிரீயேர்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, ஹிடேசி, கின்‌ஸ்டெர், சேம்சங்க்
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், காஃபீ மெகர், குக்‌டாப், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் மற்றும் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், இண்டக்ஷன் கூகர், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை மற்றும் ஸ்டீம், ஜெ.எம்.ஜி.எஸ். மற்றும் ஜூசர்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், பிரெஷர் கூகர், டோஸ்டர்ஸ் பாப் அப்‌ மற்றும் செண்ட்‌விச், வாடர் ஹீடெர், வெட் கிரைண்டர்
Morphy Richards: சாபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ஓ.டி.ஜி., செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், டோஸ்டர், வெகுயம் கிலீந்யேர்
Kelivanator: செஸ்ட் ஃபிரீஜர், ஆயிஸ் கிரீம் ஃபிரீஜர்ஸ், ரெஃபிரிஜரெடர், அப்‌ரைட் ஃபிரீஜர்ஸ்
Moser Baer: கலர் டி.வி., டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர்‌, எல்.சி.டி. டி.வி., எம்.பி.3 பிலெயர்
Brands: அகர் , ஏபல் , பென்‌க்யூ, சம்‌பேக், டெல் , எச்.சி.எல்., எச்.பி. , லெனோவோ , சனி , டோஷிபா , விபிரோ, ஜெனித்
Sharp: ஏயர் பரிஃபீர், கலர் டெலிவிஜன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர்
Faber: பில்ட் இன் அவன், குக்‌டாப், டிஷ்‌வாஷர், கைஸ்‌ ஹாப்ஸ், கிசென் ஹூட்
KAFF: பில்ட் இன் ஹாப்ஸ், பில்ட் இன் அவன், சிம்னி, கூகிங்க் ரெஞ்ஜ், குக்‌டாப், டிஷ்‌வாஷர், கிசென் பலௌட் சிச்‌டம்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Sunflame: பில்ட் இன் ஹாப்ஸ், பில்ட் இன் ஹூட்ஸ், குக்‌டாப், மைகிரோவெவ் அவன்

புகைப்படங்கள்

எடிட்டர் குறிப்பு
Vijay Sales: Go to Vijay Sales for helpful staff and up-to-date electronics. If you want up-to-date information on a range of consumer electronics, then visit one of the oldest electronic shops in the city: Vijay Sales. Their staff is knowledgeable, they stock a wide range and the latest models of LCDs, refrigerators, washing machines, microwaves and ovens, and their after-sales service is prompt and efficient.

Other Branches of Vijay Sales

Opposite Maharashtra Bank
Andheri West, Mumbai
Opposite Badi Masjid
Bandra West, Mumbai
Opposite Axis Bank
Bhiwandi, Mumbai
Opposite Kalyan Jewellers
Borivali West, Mumbai
Beside Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Opposite Ravindra Natya Mandir
Dadar West, Mumbai
Opposite Shreyas Cinema
Ghatkopar West, Mumbai
Opposite Wonder Mall
Ghodbunder Thane Road, Mumbai
View All 31 Branches of Vijay Sales

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

its good one...Hey try this http://a1bytes.com/ the best bytes on net for computer tips

@vijay sales i want to purchase new watching machine & refrigerater on cash payment and also wanted to exchange it with my old watching machine & refrigerater so is it possibel????
is ther any plan to purchase a mobile on installment

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் விஜய் செல்ஸ்‌ வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Santacruz West Vile Parle West Mulund West Chembur