> > Police Wireless Station

போலிஸ் வாயரலெஸ் ஸ்டெஷன்

காவல்
 04232443972
போலிஸ்‌ ஆஃபிஸ்‌ காம்பிலேக்ஸ், கேரிங்க் கிராஸ்‌, ஊடி - 643001
அருகில் எஸ்.பி. ஆஃபிஸ்‌

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Ooty GPO Ettines Road