டெண்டல் கிலினிக்

பல் மற்றும் பல் மருத்துவமனைகள்
 02166222232
 09423802503
10/எ, லக்ஷ்மி நகர்‌, ஃபல்டன் - 415523
நியர்‌ பாராமதி கோ-ஆபரெடிவ்‌ பேங்க்‌

எழுது விமர்சனம்