மீரா ஸ்டோர்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 04322222758
2483/84, ஈஸ்ட்‌ ராஜா ஸ்டிரீட்‌, புதுகோட்டை - 622001
அருகில் பிக்‌ பஜார்‌

எழுது விமர்சனம்