குமார் இஞ்ஜினியரிங்க் ஹௌஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 05676234861,
682, ராஜபூத் பில்டிங்க்‌, ஷங்கர் புரி, ஷீகோஹாபாத் - 205135
நியர்‌ லோக் ஜ்ஞான் பாரதி விஜ்ஞான் கிலப்‌

எழுது விமர்சனம்