அகர்வால்‌ பென்ட்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 09837065719
கோதம் எதாஹ் ரோட்‌, பர பஜார்‌, ஸ்டெஷன்‌ ரோட்‌, ஷீகோஹாபாத் - 205135
ஆபோஜிட்‌ ஸ்டெட்‌ பேங்க்‌ ஆஃப் இண்டியா

சேவைகள்

Credit Cards Accepted: நோ
Electrical: நோ
Type: பென்ட்ஸ்
Hardware: யெஸ்
Repairs & Services: நோ
cash, credit card
Products: நெரோலேக் பெண்ட், ஆயல் பென்ட்ஸ், தினெர், பெண்ட் பிரஷெஸ் மற்றும் ருலர்ஸ், பிரிமெர், டிஸ்டெம்பெர்

எழுது விமர்சனம்