கே.சி. கம்ப்யூடர் செண்டர்

கணினி கல்வி மற்றும் பயிற்சி மையம்
 1594265278,
சன்வரா, போன்க், உதைபுர்வதி - 333307
அருகில் ஜகதம்பா மெடிகல்‌ ஸ்டோர்‌

எழுது விமர்சனம்