நீம்ஹன்ஸ் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
3.5
Address of the listing ஹோசுர்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி

மணிபால் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி
1.0
Address of the listing நரிபாடுங்கா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஓப்ஸ்டெடிரிக்ஸ் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர்

மலில்யா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing விட்டல் மலில்யா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, என்டோகிரிந்யோலோகி

நாராயனா நெடிரலெயா ஆய்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஆர் பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing கண்ணொளியியல், நோ, யெஸ், ஜெஸ், பீஃப்‌கால்
2.5
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி

கே.ஐ.எம்.எஸ். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.0
Address of the listing வி.வி புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டென்டிஸ்டிரி

ஜயதெவ ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, பிரோஃபெஷனல், யெஸ்

சாகர் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
1.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏலர்ஜி கிலினிக், அந்திரோலோக்ய்,ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி

சிய்மய மிஷன் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
1.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி,கண்ணொளியியல்,மகப்பேறு மருத்துவர்

விக்டோரியா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.0
Address of the listing கலாசிபல்யம், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியா, கார்டியோலாஜி, டென்டிஸ்டிரி
4.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்‌டியாலஜி
3.0
Address of the listing எம்.எஸ் ரமையஹ் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இ.என்.டி.,சைகிய்டிரி
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி, ஓஃப்தேல்மோலோகி, டெர்மேடோலோகி
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ்
Address of the listing மஹாலக்ஷ்மீபுரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing கண்ணொளியியல், நோ, யெஸ்
3.0
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ்
Address of the listing கங்கா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ்
5.0
Address of the listing வசந்த் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ