ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிடல்ஸ்

மருத்துவமனையில்
3.5
Address of the listing பன்னெரகட்டா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Gynaecologist,Pediatrician,Child Specialist
5.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ், டெண்டல், மகப்பேறு மருத்துவர்

மணிபால் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.5
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி

எ.வி. ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
1.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் பிடிய்டிரிக்ஸ்

கார்டன் சிடி ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,டெர்மேடோலோகி,என்டோகிரிந்யோலோகி

மலில்யா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing விட்டல் மலில்யா ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, என்டோகிரிந்யோலோகி
2.5
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி

கே.ஐ.எம்.எஸ். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.0
Address of the listing வி.வி புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டென்டிஸ்டிரி
2.5
Address of the listing ஹெப்பல், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி

ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிடல்ஸ்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing வெஸ்ட்‌ ஆஃப் கார்ட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, எலெக்டிரோஃபீஜியிலோகி
2.0
Address of the listing கோரமங்கலா, பெங்களூர்
Services provided by the listing பிரோஃபெஷனல், கார்டியோலாஜி,டெர்மேடோலோகி

ஜயதெவ ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, பிரோஃபெஷனல், யெஸ்
Address of the listing அஷோக்‌ நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ரேடியிலோகி,நெஃபிரோலோக்ய்,கார்டியோலாஜி

சாகர் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
1.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏலர்ஜி கிலினிக், அந்திரோலோக்ய்,ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி
Address of the listing உல்சூர், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ்,டெண்டிஸ்ட்ஸ்,பெடிய்டிரிஷ்ன்

விக்டோரியா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.0
Address of the listing கலாசிபல்யம், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியா, கார்டியோலாஜி, டென்டிஸ்டிரி
4.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்‌டியாலஜி
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி, ஓஃப்தேல்மோலோகி, டெர்மேடோலோகி
3.0
Address of the listing எம்.எஸ் ரமையஹ் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இ.என்.டி.,சைகிய்டிரி

ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிடல்ஸ்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing நகரபாவி, பெங்களூர்
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, ஓங்கோலோகி, டபெர்கலோசிஸ்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Gynaecology hospital Cardiology hospital Orthopaedics hospital Orthopaedic hospital Physiotherapy hospital Gynaecologist hospital

மேலும் காண்க

Counseling Services உள்ள Bangalore Fertility Clinic உள்ள Bangalore Nursing Homes உள்ள Bangalore