ஹலிலீமனெ

உணவகம்
2.5
Address of the listing மலிலெசுவரம், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
3.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்
4.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

டெல் ரோடி

உணவகம்
3.5
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்
2.5
Address of the listing ராஜாஜி நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், நோர்த் கர்னதகா, வெஜ்

ராஜவர்தன்

உணவகம்
5.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 9டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மஹரஷ்திரீயன், வெஜ்
Address of the listing அஷ்வத் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், இடலிஸ் மற்றும் டோஜெஸ், வெஜ்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

தவா

உணவகம்
Address of the listing கோரமங்கலா 1ஸ்டிரீட் பிலக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, நோர்த் இன்டியன்‌, வெஜ்
Address of the listing எச்.பி.ஆர். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing ஜெ.பி நகர், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல் , நோ, சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

வைஷாலி

உணவகம்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

இயர் மெஸ்

உணவகம்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்
Address of the listing காந்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

ஆராதனா

உணவகம்
Address of the listing மாருதிசெவா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, இன்டியன்‌, வெஜ்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, அவுட்டோர் சீடிங், சுட் இன்டியன்‌, வெக், எஸ்

வ்ய்பவா

உணவகம்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing கோடோம்பெட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing கோடோம்பெட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌

You might also like