பெகோஸ் பப்

உணவகம்
4.5
Address of the listing ரெஸ்ட் ஹௌஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், பார்பெக்யூ
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Restaurants With WI-FI Zone,Burgers Restaurant
4.0
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ்

லைம் லைட்

உணவகம்
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Multi-Cuisine Restaurant
3.0
Address of the listing பெனகனா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், பர்கர்ஸ்,ஃபாஸ்ட் ஃபூட்

1498 எ.டி

உணவகம்
Address of the listing பேலெஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், காண்டினெண்டல்
3.5
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing அவுட்டோர் சீடிங், வை-ஃபி ஜோனி, எஸ், சின்ஸ்
4.0
Address of the listing எச்.எஸ்.ஆர். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன்
3.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ்
5.0
Address of the listing மஹாதெவபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ், குஜராதி, மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 6டி.எச். ஃபெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
Address of the listing சந்தை நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், ஏசியன், இன்டியன்‌
Address of the listing டசனாபுரா ஹோபலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், இடாலியன்
3.5
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா,வை-ஃபி ஜோன், நோ
2.0
Address of the listing டசனாபுரா ஹோபலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், சைனிஸ்
5.0
Address of the listing ரெசிதென்ஸி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ், நோர்த் இன்டியன்‌
4.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், இடாலியன்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், அஸ்டிரெலாய்ன், நன்-வெஜ்
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் டௌன், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Indian restaurant Ac restaurant Multi-cuisine restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore