ஹிட் ஆஉட்

உணவகம்
Address of the listing பெலிலன்துர் ஆஉடர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ்
Address of the listing பெலிலன்துர் ஆஉடர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அந்திரா, சைனிஸ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல் , யெஸ், சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ், இன்டியன்‌

த் வோக்

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்

கஹ்வா

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மலிலெசுவரம் வெஸ்ட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், பிர்‌யானி, சைனிஸ்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோன், யெஸ், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

எ.எல்.-பெக்

உணவகம்
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, கெபப்ஸ்
Address of the listing வரதுர், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

பேபிரிகா

உணவகம்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், இன்டியன்‌
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி ஃபெஜ்‌ 1, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, சைனிஸ், நன்-வெஜ்

மோமோ ஹௌஸ்

உணவகம்
5.0
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், தை, அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, நன்-வெஜ்

ஜடெ

உணவகம்
4.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Burmese restaurant Indonesian restaurant Spanish restaurant Kolhapuri restaurant Greek restaurant Muslim restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore