பிஜா ஹட்

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, யெஸ், பிர்‌யானி
3.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்,நோர்த் இன்டியன்‌
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்

சிலி பெபர்

உணவகம்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,யூரோபியன்
2.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
3.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ்
Address of the listing சர்ஜாபுர் ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், செட்டீனத், கெரலிட்
5.0
Address of the listing மஹாதெவபுரா, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வை-ஃபி ஜோன், நோ, யெஸ், குஜராதி, மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்
Address of the listing ராஜமஹல் விலாஸ் 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்

லா செஸ

உணவகம்
1.0
Address of the listing சரஜபுர் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing சந்தை நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், ஏசியன், இன்டியன்‌

You might also like