ஹலிலீமனெ

உணவகம்
2.5
Address of the listing மலிலெசுவரம், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
4.5
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்
4.0
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்,சௌத் இன்டியன்‌
5.0
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,South Indian Restaurant
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
2.0
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
3.5
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

இயர் மெஸ்

உணவகம்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

வைஷாலி

உணவகம்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்
3.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்,நோர்த் இன்டியன்‌
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்
2.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், செட்டீனத், கெரலிட்
3.0
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்
Address of the listing கனகபுரா மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing கே.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சௌத் இன்டியன்‌, வெஜ்

You might also like