பாடி எண்ட் சோல்

உடற்பயிற்சி கூடம்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம், ஹிப் ஹாப்

லைவ் லவ் சாலஸா

நடன வகுப்பு
4.5
Address of the listing ஹெப்பல், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, ஜும்பா, ஃபிரீ ஸ்டைல், மெரெங்குயே
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், கடக், ஃபோக் டேன்ஸ்
3.5
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், வேல்ட்ஜ், ஃபோக்ஸ்டிரோட்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். டி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், கிபோர்ட்
Address of the listing சஹகர நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், ஃபிரீஸ்‌டில்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், ஃபிரீஸ்‌டில்
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பாலீவூட்
Address of the listing யெலஹங்கா புதிய டௌன், பெங்களூர்
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பேலட்
Address of the listing ஹெப்பல், பெங்களூர்
Services provided by the listing பாலீவூட்,கண்டெம்பரரி,ஹிப் ஹாப்,ஃபோக் டேன்ஸ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ரோவிங்க் மஷின்ஸ்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
5.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், ஸ்பேனிஷ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்
Address of the listing பி.டி.எம். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஜும்பா, பாலீவூட், பரதனத்யம், சாலஸா, பெலி டேன்ஸ்

முவ் என் கிரூவ்

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing ஆர்.டி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப்,ஃபிரீஸ்டீல்,சாலஸா,ஃபோக் டேன்ஸ்,கிலாசிகல்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
Address of the listing விஜ்ஞானா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இந்ஸ்டிரூமெண்ட்,வோகல், கார்னாடிக் வோகல், கிடார்
Address of the listing சஹகர நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப், சாலஸா, பாலீவூட் டேன்ஸ்

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing சஹகர நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இந்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், ஜேஜ், சா சா சா, மெரெங்குயே
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.ஹெச். பிலக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், டபல, ஃபிலஷ்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mr purvesh trivedis dance classes Mrs. smita shastris dance classes

மேலும் காண்க

Music Class உள்ள Bangalore