ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இந்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், ஜேஜ், சா சா சா, மெரெங்குயே
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், ச்சா ச்சா ச்சா, மரின்
3.5
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், வேல்ட்ஜ், ஃபோக்ஸ்டிரோட்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். டி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், கிபோர்ட்
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பசதா, சா சா சா, மெரெங்குயே, ஏஃபிரோ க்யூபன்
4.0
Address of the listing கோக்ஸ் டௌன், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing பரதனத்யம், வெஸ்டர்ன், ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ரோவிங்க் மஷின்ஸ்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
5.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், ஸ்பேனிஷ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்

பாடி இன் மோஷன்

காற்றுள்ள வகுப்புகள்
2.5
Address of the listing டோமிலுர், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரீ ஸ்டைல், சாலஸா
Address of the listing பி.டி.எம். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஜும்பா, பாலீவூட், பரதனத்யம், சாலஸா, பெலி டேன்ஸ்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
Address of the listing விஜ்ஞானா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இந்ஸ்டிரூமெண்ட்,வோகல், கார்னாடிக் வோகல், கிடார்

டேன்ஸ் ஸ்டெஷன்

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பரதனத்யம், ஜிவ், டேங்கோ, பசதா, சேம்பா
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.ஹெச். பிலக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், டபல, ஃபிலஷ்
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பசதா, சா சா சா, மெரெங்குயே, ஏஃபிரோ க்யூபன்
3.5
Address of the listing புதிய திப்பாசன்திர, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரீஸ்டீல்,வெஸ்டர்ன்,ஃபோக் டேன்ஸ்,சாலஸா

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
3.5
Address of the listing தெவசந்திரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், கடக், ஃபோக் டேன்ஸ்
3.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா,ஜிவ்,மெரெங்குயே
4.0
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப்,ராக் எண்ட் ரோல்,ஏஃபிரோ ஜேஜ்,சாலஸா

படைப்பாளி தகவல்கள்

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mr purvesh trivedis dance classes Mrs. smita shastris dance classes

மேலும் காண்க

Music Class உள்ள Bangalore