ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். டி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், கிபோர்ட்
3.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா,ஜிவ்,மெரெங்குயே
4.0
Address of the listing பனஷங்கரி 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா

நத்யலெயா

நடன வகுப்பு
4.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வெஸ்டர்ன் டேன்ஸ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பி-பைங்க்
3.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing பாலீவூட், ஹிப் ஹாப், பெலி டான்சிங்க்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
5.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், ஸ்பேனிஷ்

ஐரோ ஃபிடனெஸ் செண்டர்

காற்றுள்ள வகுப்புகள்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, லோகெர்,ஷாவர்,செஞ்ஜிங்க் ரூம்
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி ஃபெஜ்‌ 1, பெங்களூர்
Services provided by the listing கடக், சாலஸா, இந்ஸ்டிரூமெண்ட், டேபிலா, டிரம்
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing ஜேஜ், சாலஸா, பாலீவூட், பெலி டேன்ஸ், கிலாசிகல்

ஐரோ ஃபிடனெஸ் செண்டர்

காற்றுள்ள வகுப்புகள்
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பீலதெஸ்

நத்யலெயா

நடன வகுப்பு
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing வெஸ்டர்ன் டேன்ஸ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பி-பைங்க்
3.5
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பாலீவூட் டேன்ஸ்
5.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், ஃபிரீஸ்‌டில்
Address of the listing பனஷங்கரி 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப், பேலட்
3.0
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், ஹிப் ஹாப், பாலீவூட்

டேன்ஸ் ஸ்டெஷன்

நடன வகுப்பு
Address of the listing ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, ஜும்பா, ஜிவ், அரபிக்ஸ், பரதனத்யம்

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
Address of the listing கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing பேலட்,சாலஸா,பசதா,ஜோக்,பிரோட்வெ ஜேஜ்,கண்டெம்பரரி

படைப்பாளி தகவல்கள்

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mr purvesh trivedis dance classes Mrs. smita shastris dance classes

மேலும் காண்க

Music Class உள்ள Bangalore