ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இந்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், ஜேஜ், சா சா சா, மெரெங்குயே
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், ச்சா ச்சா ச்சா, மரின்
3.5
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், வேல்ட்ஜ், ஃபோக்ஸ்டிரோட்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். டி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், கிபோர்ட்
Address of the listing கம்மனா ஹலிலி, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing பேலட்,சாலஸா,பசதா,ஜோக்,பிரோட்வெ ஜேஜ்,கண்டெம்பரரி
4.0
Address of the listing கோக்ஸ் டௌன், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing பரதனத்யம், வெஸ்டர்ன், ஜேஜ், சாலஸா, ஹிப் ஹாப்

டேன்ஸ் ஸ்டெஷன்

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பரதனத்யம், ஜிவ், டேங்கோ, பசதா, சேம்பா

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ரோவிங்க் மஷின்ஸ்
5.0
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரீஸ்டீல்,ஹிப் ஹாப்,சாலஸா,பாலீவூட்,கண்டெம்பரரி

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
5.0
Address of the listing இலெக்டிரானிக்‌ சிடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், ஸ்பேனிஷ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்
Address of the listing பி.டி.எம். லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஜும்பா, பாலீவூட், பரதனத்யம், சாலஸா, பெலி டேன்ஸ்

கிடஸ் என் பிரைன்ஸ்

பயிற்சி மையங்கள்
Address of the listing விஜ்ஞானா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இந்ஸ்டிரூமெண்ட்,வோகல், கார்னாடிக் வோகல், கிடார்
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing கண்டெம்பரரி, ஜேஜ், சாலஸா, பாலீவூட், ஹிப் ஹாப்
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.ஹெச். பிலக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், டபல, ஃபிலஷ்
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பசதா, சா சா சா, மெரெங்குயே, ஏஃபிரோ க்யூபன்

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
3.5
Address of the listing தெவசந்திரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், கடக், ஃபோக் டேன்ஸ்

அபிஷெக் ராய்ஸ்

நடன வகுப்பு
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing லேடின்,சேம்பா,ஜேஜ்,சாலஸா,ஹிப் ஹாப்,பாலீவூட்
3.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா,ஜிவ்,மெரெங்குயே

படைப்பாளி தகவல்கள்

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mrs. smita shastris dance classes Irishs dance classes

மேலும் காண்க

Music Class உள்ள Bangalore