எபோனி

உணவகம்
4.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹாய் ரீஸ்,ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ

எகோ

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,பூல் ஏரியா, யெஸ், நோ
3.5
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, இடாலியன்

இதலியா

உணவகம்
4.5
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ்

மான்‌சூன்

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing ராஜ்‌ பவன்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்
1.5
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, இன்டியன்‌

24 கேரட்ஸ்

உணவகம்
Address of the listing ராஜ்‌ பவன்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், ஏசியன், காண்டினெண்டல்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், 111அந்திரா

சிடி பார்

உணவகம்
4.0
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, கெபப்ஸ்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், இன்டியன்‌, மல்டி-கூசிந்ய்

ஆன் த் ஏஜ்

உணவகம்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், மார்‌கேன்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing எம்.ஜி ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், மல்டி-கூசிந்ய்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

மேலும் காண்க

Coffee Shop உள்ள Bangalore Ice cream Shop உள்ள Bangalore Sweet Shop உள்ள Bangalore