இண்டி ஜோ

உணவகம்
3.5
Address of the listing ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், நோ, காண்டினெண்டல்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்
4.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing Continental Restaurant,Pubs With DJ
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

செவ்வி

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்

சபர்பியா

உணவகம்
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், கோஸ்டல், காண்டினெண்டல்
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா,வை-ஃபி ஜோன், நோ
4.0
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், வை-ஃபி ஜோன்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன்
Address of the listing கே.ஆர் புரம்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், சைனிஸ்
Address of the listing கல்யாண் நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நாட் அவைலபில், எஸ், 1 சின்ஸ், காண்டினெண்டல்

ஔரோ கிரெஸ்

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், காண்டினெண்டல்

கிரஸ்டி 79

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், காண்டினெண்டல், நன்-வெஜ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்,வை-ஃபி ஜோன்
Address of the listing சி.வி ரமன் நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, அமெரிகன்

ஐ பார்க்

உணவகம்
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ்

ப்யிலி

உணவகம்
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், காண்டினெண்டல், யூரோபியன்

கீஸ் கெஃபெ

உணவகம்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், காண்டினெண்டல்

You might also like