அப்‌ பீட்

உணவகம்
3.0
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்

லைம் லைட்

உணவகம்
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing Multi-Cuisine Restaurant
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing ஓல்ட்‌ மதிராஸ் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்

சிலி பெபர்

உணவகம்
4.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி ரிங்க்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
4.0
Address of the listing பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
3.5
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், இன்டியன்‌, கெபப்ஸ்
1.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், அந்திரா, சைனிஸ்
2.0
Address of the listing தோட்டா பானசவாடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், அந்திரா, சைனிஸ், இன்டியன்‌
1.0
Address of the listing கல்யான்‌ நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா, யெஸ், சைனிஸ்

வ்ய்பவா

உணவகம்
Address of the listing பாசவனகுடி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,மல்டி-கூசிந்ய்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ்,யூரோபியன்

லைம் லைட்

உணவகம்
Address of the listing எச்.எ.எல். ஏயர்‌போர்ட்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், பிஃபிட், சைனிஸ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட் மெய்ன் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல் , யெஸ், சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
4.5
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், மல்டி-கூசிந்ய்
5.0
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing நாட் அவைலபில், நோ, எஸ், சின்ஸ், நன்-வெக்
5.0
Address of the listing ராமமூர்தி நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், சில்டிரென்ஸ் பிலெ ஏரியா, நோ, சைனிஸ், ஜிஸஸ்

யோ! சைனா

உணவகம்
Address of the listing மராடா ஹலிலி, பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, சைனிஸ்
3.0
Address of the listing கல்யாண் நகர், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்
Address of the listing வைடஃபீல்ட், பெங்களூர்
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, 11 சைனிஸ், அல்லாத-வெஜ்

You might also like