சப்‌வெ

உணவகம்
1.0
Address of the listing ரோயாபெட்டாஹ், சென்னை
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், நோ, யெஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்

எகோ நட் ஃபூட் ஷாப்

பானம் கடைகள்
5.0
Address of the listing பெசந்த் நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing Beverage Shops

வினர்ஸ் ஸ்னேக்ஸ்

பானம் கடைகள்
3.0
Address of the listing சோவ்கார்பெட், சென்னை
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

சை ஸ்னேக்ஸ் பார்

பானம் கடைகள்
Address of the listing மைலாபூர், சென்னை
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

ஸ்டேனிலி டி ஷாப்

பானம் கடைகள்
4.0
Address of the listing பேரிரிஸ்‌, சென்னை
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

ஷிரீராம் ஸ்னேக்ஸ்

பானம் கடைகள்
4.0
Address of the listing பலிலாவரம், சென்னை
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

எ.பி.சி. ஸ்னேக்ஸ்

பானம் கடைகள்
Address of the listing ரோயாபுரம், சென்னை
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls
Address of the listing பேரிரிஸ்‌, சென்னை
Services provided by the listing Cool Drinks Shops,Cool Drinks Stalls

பிரியம் டி ஸ்டால்

பானம் கடைகள்
4.0
Address of the listing நன்தனம், சென்னை
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

ராஹி டி ஸ்டால்

பானம் கடைகள்
Address of the listing மன்னடி, சென்னை
Services provided by the listing Beverage Shops
Address of the listing பேரிரிஸ்‌, சென்னை
Services provided by the listing Beverage Shops

தங்கம் டி ஸ்டால்

பானம் கடைகள்
Address of the listing சோவ்கார்பெட், சென்னை
Services provided by the listing Beverage Shops

கோர்னர் டி செண்டர்

பானம் கடைகள்
Address of the listing நுங்கமபக்கம், சென்னை
Services provided by the listing Beverage Shops

கோர்னர் டி ஷாப்

பானம் கடைகள்
2.0
Address of the listing பேரிரிஸ்‌, சென்னை
Services provided by the listing Cold Drink Stalls,Cool Drinks Shops,Tea Shops

கலதா அகிரோ இண்டஸ்டிரீஸ்

நீர் சப்ளையர்கள்
Address of the listing வெபெரி, சென்னை
Services provided by the listing யெஸ்

எலுமலை கூல் பார்

பானம் கடைகள்
Address of the listing சீந்ததிரீபெத், சென்னை
Services provided by the listing Pepsi Shops,Pepsi Stalls,Fanta Shops,Fanta Stalls

தமீலரசன் கூல் பார்

பானம் கடைகள்
4.5
Address of the listing சாலிகிராமம், சென்னை
Services provided by the listing Coca Cola Shops,Coca Cola Stalls,Pepsi Shops
5.0
Address of the listing சாலிகிராமம், சென்னை
Services provided by the listing Coca Cola Shops,Coca Cola Stalls,Pepsi Shops

ஃபிரூதி பெவரெஜெஸ்

பானம் கடைகள்
Address of the listing செடபெட், சென்னை
Services provided by the listing Frooti Shops,Frooti Stalls

கோர்னர் கூல் பார்

பானம் கடைகள்
Address of the listing புலியானதோபெ, சென்னை
Services provided by the listing Coca Cola Shops,Coca Cola Stalls,Pepsi Shops

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Tea stalls Tea shops Soft drink stalls Cold drink stalls Cold drinks shops Coca cola stalls