செட்டீனாட் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
2.5
Address of the listing கெலம்பக்கம், சென்னை
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி,பிடிய்டிரிக்ஸ்,ஓர்தோபெடிக்ஸ்
4.0
Address of the listing கிலபௌக், சென்னை
Services provided by the listing கஸ்திரோலோக்ய், நோ, யெஸ்
1.0
Address of the listing கிலபௌக், சென்னை
Services provided by the listing கஸ்திரோ, டெர்மேடோலோகி, இ.என்.டி., சைகிய்டிரி

ராஜன் ஆய் கெயர் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing டி.நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing கண்ணொளியியல், நோ, யெஸ்
4.0
Address of the listing பார்க்‌ டௌன், சென்னை
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,இ.என்.டி.,ஓர்தோபெடிக்

டாக்டர். மோஹன்

மருத்துவர்
3.0
Address of the listing கோபாலா புரம்‌, சென்னை
Services provided by the listing டாயேபிடிஸ்
5.0
Address of the listing எக்மோரெ, சென்னை
Services provided by the listing டாயேபிடிஸ், ஃபூட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், திய்பெதோலோக்ய்

நோபல் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing புரசவாக்கம், சென்னை
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்,ஓங்கோலோகி,கீந்யேகோலோகி,திய்பெதோலோக்ய்
Address of the listing கிலபௌக், சென்னயி
Services provided by the listing நெஃபிரோலோக்ய்,டாக்டர்ஸ் நெஃபிரோலோகீஸ்த்,அரோலோகி

நாராயனா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing புரசவாக்கம், சென்னை
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,கார்டியோலாஜி,அரோலோகி

டாக்டர். ஊர்மிலா

மருத்துவர்
Address of the listing கோன்தீடோபெ, சென்னை
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி (ஸ்கின்)

ஜி.கே.எம். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
1.0
Address of the listing புரசவாக்கம், சென்னை
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக், ஓங்கோலோகி, மகப்பேறு மருத்துவர்
2.5
Address of the listing மோகாப்பெர், சென்னை
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி, மகப்பேறு மருத்துவர், கார்டியோலாஜி

கர்போரெஷன் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing கோன்தீடோபெ, சென்னை
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின் ஃபார்‌ சில்டிரென்
Address of the listing எக்மோரெ, சென்னை
Services provided by the listing ஆய்

ராஜு ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing டி.நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி,மகப்பேறு மருத்துவர்,இ.என்.டி.

கிலௌட்னைன் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing டி.நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing பிடிய்டிரிக்ஸ், கீந்யேயோங்கோலோகி, நோ, யெஸ்

சூரியா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
3.0
Address of the listing சாலிகிராமம், சென்னை
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி, ஓப்ஸ்டெடிரிக்ஸ், நெஃபிரோலோக்ய்

அபிஜய் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing எக்மோரெ, சென்னயி
Services provided by the listing நெஃபிரோலோக்ய், ஓப்ஸ்டெடிரிக்ஸ் எண்ட் கீந்யேகோலோகி

ஏஸா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
5.0
Address of the listing கிலபௌக், சென்னை
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர், ஓர்தோபெடிக், ந்யூரோலோகிஸ்ட்

You might also like