ஷிரி தெவி ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
5.0
Address of the listing அன்னா நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,டெர்மேடோலோகி,என்டோகிரிந்யோலோகி
3.0
Address of the listing அவாதி, சென்னை
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெண்டல்

சி.எம். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
5.0
Address of the listing நங்கனலிலூர், சென்னயி
Services provided by the listing ஆரதோபெடிக்ஸ், ஜோயிண்ட் ரிபிலெச்‌மெண்ட்

பி.எம். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
3.0
Address of the listing நங்கனலிலூர், சென்னை
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி, சைகிய்டிரி, ஓங்கோலோகி, டெண்டல்
4.0
Address of the listing அன்னா நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி, என்டோகிரிந்யோலோகி

பி.எம். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing நங்கனலிலூர், சென்னயி
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,மகப்பேறு மருத்துவர்,அரோலோகி
Address of the listing அன்னா நகர்‌ எ பிலாக்‌, சென்னயி
Services provided by the listing அரோலோகி

வி கெயர் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing அன்னா நகர்‌ ஈஸ்ட்‌, சென்னை
Services provided by the listing மல்டிஸ்பெஷில்டி,ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி,கார்டியோலாஜி

ராக்கி ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing அம்பத்தூர்‌, சென்னை
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,கார்டியோலாஜி,அரோலோகி
Address of the listing வெலசெரி, சென்னயி
Services provided by the listing ரேடியிலோகி, அரோலோகி, பிடிய்டிரிக், ஓர்தோபெடிக்
3.0
Address of the listing அத்யர், சென்னை
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி, திய்பெதோலோக்ய்
4.0
Address of the listing மைலாபூர், சென்னை
Services provided by the listing திய்பெதோலோக்ய், நெஃபிரோலோக்ய், பிலாஸ்டிக் சர்ஜன்

அபோலோ ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
5.0
Address of the listing கோட்டுரபுரம், சென்னை
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி,கார்டியோலாஜி

அபோலோ ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
5.0
Address of the listing தோண்டியார்பெட், சென்னை
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி
2.0
Address of the listing ஓலவர் ரோட்‌, சென்னை
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, பிடிய்டிரிக்ஸ், ஜெனரல் சர்ஜரி
Address of the listing அன்னா நகர்‌, சென்னயி
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி,அரோலோகி,கீந்யேகோலோகி,நெஃபிரோலோக்ய்

அபோலோ ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing தௌஜெண்ட் லைட்ஸ், சென்னை
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி,கார்டியோலாஜி
3.5
Address of the listing செடபெட், சென்னை
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக், ஓங்கோலோகி, திய்பெதோலோக்ய்

நோபல் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing புரசவாக்கம், சென்னை
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்,ஓங்கோலோகி,கீந்யேகோலோகி,திய்பெதோலோக்ய்

ஹேண்ட் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing ஷெனாய் நகர்‌, சென்னை
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,டெர்மேடோலோகி,என்டோகிரிந்யோலோகி

You might also like