சைம் டெக் கந்சல்டெண்ட்ஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
Address of the listing லாஜ்‌பத்‌ நகர்‌, தில்லி
Services provided by the listing கால் செண்டர் பிலேகெமென்ட்

ஜௌப் கந்சல்டெந்ஸி

பணியமர்த்த நிறுவனம்
Address of the listing ஓகிலா, தில்லி
Services provided by the listing கால் செண்டர்ஸ் மற்றும் பேங்க் பிலேகெமென்ட்

ஃப்யூசர் ஃபிலை

பணியமர்த்த நிறுவனம்
Address of the listing திலக்‌ நகர்‌, திலிலி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் சர்விசெஸ் ஃபார்‌ டோமெஸ்டிக்

ஹீரோ மீந்த்மீனெ

பணியமர்த்த நிறுவனம்
4.0
Address of the listing மெஹரௌலி குடகாந்வ்‌ ரோட்‌, குடகாந்வ்‌
Services provided by the listing இட், அல்லாத இட், பி.பி.ஓ., கால் செண்டர், யெஸ்

ஹீரோ மீந்த்மீனெ

பணியமர்த்த நிறுவனம்
Address of the listing விகாஸ்‌ மர்க்‌, தில்லி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட்ஸ் ஃபார்‌ இட் மற்றும் அல்லாத இட் ஜௌப்ஸ

ஹீரோ மீந்த்மீனெ

மொழி பயிற்சி நிறுவனங்கள்
1.0
Address of the listing த்வாரகா செக்டர்‌ 7, தில்லி
Services provided by the listing இங்கிலிஷ், யெஸ், இட்,அல்லாத இட்,பி.பி.ஓ.

ஹீரோ மீந்த்மீனெ

பணியமர்த்த நிறுவனம்
2.0
Address of the listing ஜனக் புரி, தில்லி
Services provided by the listing இட், அல்லாத இட், பி.பி.ஓ., கால் செண்டர், யெஸ்
Address of the listing பிதம்‌புரா, தில்லி
Services provided by the listing பிலேகெமென்ட் சர்விஸ் இன் பேங்க்ஸ்,கால் செண்டர்

கோல்டென் கந்சல்டெண்ட்ஸ்

பணியமர்த்த நிறுவனம்
Address of the listing மஹிபாலபுர் இக்ச்‌டென்ஷன்‌, தில்லி
Services provided by the listing இட் மற்றும் அல்லாத இட் பிலேகெமென்ட் சர்விஸ்

செஙிரோ

ஆலோசகர்கள்
Address of the listing டி.எல்.எஃப். சிடி ஃபெஜ்‌ 1, குடகாந்வ்‌
Services provided by the listing Consultants

படைப்பாளி தகவல்கள்

It recruitment agency It placement services Non it placement services It and non it placement services Marketing jobs placement services Manpower placement services