கெஃபெ 24

காப்பி குடிக்கும் கடை
4.0
Address of the listing பிதம்‌புரா, தில்லி
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல் , அமெரிகன்,யூரோபியன்,இடாலியன்

நீரிலாஸ்

உணவகம்
Address of the listing ரோஹிணி, தில்லி
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல் , நோ, சைனிஸ்,ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 11, தில்லி
Services provided by the listing எஸ், நாட் அவைலபில், நோ, ஃபாஸ்ட் ஃபூட், இடாலியன்
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 14, தில்லி
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
4.5
Address of the listing பிதம்‌புரா, தில்லி
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல், நோ, இடாலியன், பேஸ்டா, பிஜா
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 10, தில்லி
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், காண்டினெண்டல், இடாலியன்
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 3, தில்லி
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், நோ
5.0
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 3, தில்லி
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், இடாலியன்
5.0
Address of the listing பிதம்‌புரா, திலிலி
Services provided by the listing ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, யெஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபூட்
Address of the listing லாஜ்‌பத்‌ நகர்‌ 2, திலிலி
Services provided by the listing யெஸ், ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், நோ, அமெரிகன்

Golden Fiesta

Restaurant
Address of the listing Lajpat Nagar 2, Delhi
Services provided by the listing Burgers, Chinese, Indian, Italian, Multi-Cuisine
3.5
Address of the listing கிரெடர்‌ கைலாஷ்‌ பார்ட்‌ 2, தில்லி
Services provided by the listing நோ, டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், யெஸ், இடாலியன்
Address of the listing மாடல்‌ டௌன், திலிலி
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 10, தில்லி
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், இடாலியன்
Address of the listing பிரஷாந்த் விஹார்‌, தில்லி
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், நோ, சைனிஸ், காண்டினெண்டல்
Address of the listing ரோஹிணி செக்டர்‌ 9, தில்லி
Services provided by the listing நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், இன்டியன்‌
3.5
Address of the listing புதிய ஃபிரெண்ட்ஸ்‌ காலனி, தில்லி
Services provided by the listing யெஸ், நாட் அவைலெபல் , இடாலியன், அல்லாத-வெஜ், நோ
4.5
Address of the listing கான்னௌட்‌ பிலெஸ்‌, தில்லி
Services provided by the listing நோ, நாட் அவைலெபல், யெஸ், சைனிஸ், இன்டியன்‌
4.0
Address of the listing கான்னௌட்‌ பிலெஸ்‌, தில்லி
Services provided by the listing நோ, ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், யெஸ், இடாலியன்
2.5
Address of the listing வசந்த்‌ விஹார்‌, தில்லி
Services provided by the listing யெஸ், டபள்யூ.ஐ.-ஃபி ஜோன், இடாலியன்

You might also like