மணிபால் கோவா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி
5.0
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing இயர், நோஸ், திரோட்

கே.எல்.இ.எஸ். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏர்திரோஸ்கோபி மற்றும் ஜோயிண்ட் ரிபிலெச்‌மெண்ட்
Address of the listing டோந்யா பௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ் (போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
Address of the listing டோந்யா பௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஹோமியோபேதி
3.0
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏடோலெசெண்ட் ஃபீஜிஷன்

விண்டெஜ் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,ஓர்தோபெடிக்,அரோலோகி,ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர்
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கண்ணொளியியல் (ஆய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
4.0
Address of the listing பர்தெஜ், கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing பர்தெஜ், கோவா
Services provided by the listing பிடிய்டிரிக்ஸ் (சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)

பெட்ஸ் கிலினிக்

கால்நடை மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவமனைகள்
Address of the listing டோந்யா பௌலா, கோவா
Services provided by the listing Veterinary Clinics and Hospitals
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கண்ணொளியியல் (ஆய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)

டாக்டர். அனீதா ஸ்பதீகம்

பல் மற்றும் பல் மருத்துவமனைகள்
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing Dentists and Dental Clinics
Address of the listing பர்தெஜ், கோவா
Services provided by the listing பாடி ஷன்‌டூரிங்க் சர்ஜரி,பிரெஸ்ட் ஆக்மென்டேஷ்ன்

You might also like