ఎమ్.పి. ఎండ్ సన్స్

నిర్మాణ పదార్థముల డీలర్స్
 08026729317,
601/602, 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బనశంకరి 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌ - 560085, Karnataka
నియర్‌ సిండికేట్ బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

Type: టైల్స్
Iron/Steel: నో
Credit Cards Accepted: నో
cash, credit card
Parryware: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, క్లోసేట్ సీట్ కవర్, ల్యాబ్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, సోప్ ట్రే, ట్యాప్స్, యూరినల్స్, వ్యానటి క్యాబిన్స్, వాశ్ బేసిన్
Grohe: బాథ్‌రూమ్ ఫర్నిచర్, బాథ్ ట్యూబ్, ఫాకేట్స్, శావర్ ప్యానల్, వ్యానటీస్
Products: సరమీక్ టైల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్
Jaquar: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్
Cera: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, క్లోసేట్ సీట్ కవర్, ఫ్లోర్ టైల్స్, హైలైటేర్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, ట్యాప్స్, యూరినల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లోసేట్
Hindware: బాథ్ ట్యూబ్, ఫాకేట్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, సింక్స్, స్టీమ్ రూమ్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లోసేట్
Johnson: బాథ్ ట్యూబ్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, శావర్ పంప్, ట్యాప్స్, యూరినల్స్, వాటర్ క్లోసేట్
Kerovit: బాథ్ క్యాబినేట్, బాథ్ ట్యూబ్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, యూరినల్స్, వ్యానటీస్
Oyster: బాథ్ ట్యూబ్, శావర్ ఇంక్లోజర్, స్టీమ్ రూమ్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Shop is always crowded, sales executes will not give much attention to the customer. They insist us to buy costly items, will not tell us the good offers.
Before going to the shop, go with some background details of the product which you want to buy.

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block