అశోక్ సమన్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08022255569, 08022266659
 09880197147, 09680197147
95, హాస్పిటల్‌ రోడ్‌, బి.వీ.కె. ఐయేఁగర్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560053, Karnataka
నియర్‌ మేనకా థియేటర్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: కేన్ట్ ఆర్.ఓ.
Repairs & Services: యేస్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Services: యేస్
BPL: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., కూకింగ్ హాబ్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., గైస్‌ టేబల్స్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, స్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Butterfly: శన్‌స్టేర్, కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఎన్సేమ్బ్ల్స్ ఎండ్ డినర్ సెట్, గైస్‌ స్టోవ్, కిచేన్ సింక్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ ఫ్లాస్క్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ లంచ్ బాక్స్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Toshiba: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కైమకోర్డర్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్‌ ఆడియో, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిస్‌టమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రిసీవర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ ఆడియో, రేడియో క్యాసేట్ ప్లేయర్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., స్ట్యాండ్బై లైట్, ఠేర్మోపోత్, వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశింగ్ మశీన్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Brands: హితాచి, కిన్‌స్టేర్, ఎల్.జి., పెనాసోనిక్, సైమసంగ్, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, చిమ్నీస్, కుక్‌టాప్, డిజ్ని ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, ఫ్రేశ్ అయర్ ఫ్యాన్స్, హెండ్ బ్లేండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, ఇండక్షన్ కూకర్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, జె.ఎమ్.జి.ఎస్. ఎండ్ జూసర్స్, మగ్నీఫీక్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ కూలర్స్, రూమ్ హీటర్, టేబల్ ఫ్యాన్, టోస్టర్స్ పాప్ అప్‌ ఎండ్ సెండ్‌విచ్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటర్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్, వేట్ గ్రైండర్
Prestige: చిమ్ని, కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
KAFF: బిల్ట్ ఇన్ హాబ్స్, బిల్ట్ ఇన్ అవన్, చిమ్ని, కూకింగ్ రేంజ్, కుక్‌టాప్, డిశ్‌వాశర్, కిచేన్ పలౌట్ సిస్‌టమ్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇమర్జేన్సి లైట్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, హాల్‌గేన్ హీటర్, హెండ్ బ్లండర్, హీట్ కోంవేర్టేర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్, వేట్ గ్రైండర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని అశోక్ సమన్స్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Vijaya Nagar Infantry Road Palace Cross Road J.P Nagar 2nd Phase