హైరిస్ మ్యూజిక్ హౌస్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025580832
 09880413033
68, కమర్శల్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌ - 560001, Karnataka
బిసైడ్‌ కమర్శల్‌ స్ట్రీట్‌ పోలిస్‌ స్టేశన్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Butterfly: ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, గైస్‌ స్టోవ్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Haier: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Panasonic: ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ పరిఫీర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ.
Philips: కలర్ టేలివిజన్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Kenstar: జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ.
Bajaj: కాఫీ మేకర్, హెండ్ బ్లెండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రూమ్ హీటేర్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటేర్, వాటర్ పరిఫీర్, వేట్ గ్రైండర్
Prestige: గైస్‌ స్టోవ్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Akai: హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రో మ్యూజిక్ ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Preethi: ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Khaitan: హెండ్ మిక్సర్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Godrej: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్, వేట్ గ్రైండర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని హైరిస్ మ్యూజిక్ హౌస్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Frazer Town St. John's Road Infantry Road Palace Cross Road