బస్కో ల్యామ్ప్స్

హార్డువేర్ ​​మరియు ఎలక్ట్రికల్ దుకాణాలు
 08041250210, 08041253135
 09482222601
152/1, వ్హీలర్ రోడ్‌, ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌ - 560005, Karnataka
బిలో ఐ.ఎన్.జి. వ్య్సా బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

Electrical: యేస్
Type: అదర్
Hardware: నో
Repairs & Services: నో
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products: ఫ్యాన్, ట్యూబ్స్, సి.ఎఫ్.ఎల్., బల్బ్స్
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road