లివా

కాఫీ షాప్
 08040917498
 09986686230
12, రోబేర్స్తోం రోడ్‌, ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌ - 560005, Karnataka
ఆపోజిట్‌ గ్లోబల్ ఏక్సేస్
View Map

సేవలు

Credit Cards Accepted: నో
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road