రోక్షేల్ ఇన్

సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్లు
 08041252789, 08065650001
 09900229838, 09008307011
ఎమ్.ఎమ్. రోడ్‌, ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌ - 560005, Karnataka
బిసైడ్‌ నామధరిస్ ఫ్రేశ్‌
View Map

సేవలు

Type: బజట్
Tariff Range: బిట్వీన్ ఆర్.ఎస్. 2001 ఎండ్ ఆర్.ఎస్. 3000
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
cash, credit card

ఫోటోలు

Other Branches of Roxel Inn

Near Leela Palace
Airport Road, Bangalore
Near Food Magic Restaurant
Cooke Town, Bangalore
Near ITC Factory
Cox Town, Bangalore
Opposite TGIF
HAL Airport Road, Bangalore
Near Le Meridien Hotel
Sankey Road, Bangalore
Near Ecospace
Sarjapur Ring Road, Bangalore
Near Vivek Nagar Bus Stop
Vivek Nagar, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road