> > Manipal Hospital

మణిపాల్ హాస్పిటల్ Owner Verified Listing

హాస్పిటల్
 08025211200, 08022221111
 09591340000
98, కోదిహల్లి, హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560017, Karnataka
ఆపోజిట్‌ హోటల్‌ లీలా ప్యాలేస్‌
View Map

సేవలు

Stool Test: యేస్
Urine Test: యేస్
Treadmill Test: యేస్
24 Hours: యేస్
Hearse Van: యేస్
Blood Tests: యేస్
Lungs Test: యేస్
Home Delivery Radius: ఎన్/ఎ
Home Delivery: నో
24 Hours: యేస్
Optical Test: యేస్
Nerve & Vein Test: యేస్
X-Ray: యేస్
Heart Test: యేస్
Scan: యేస్
Air Ambulance: యేస్
Specialization: ఏనేస్థేసియ్లోగి, కార్డియ్లోగి, డేర్మ్యాటోలోగి, డాయేబిటిస్ ఎండ్ ఎన్డోక్రినోలోగ్, డాయబేటిక్స్, ఈ.ఎన్.టీ., ఫేటల్ మేడిసిన్, గస్త్రోయేఁతేరోలోగ్య్, జేనరల్ సర్జరి, డేన్టిస్ట్రి, ఓంకోలోగి, హేమ్యాటోలోగి, నేఫ్రోలోగ్య్, న్యూరోలోగి, న్యూక్లియర్ మేడిసిన్, ఓబ్స్టేట్రిక్స్ ఎండ్ గీనేకోలోగి, ఓఫ్ద్యాల్మోలోగి, ఓర్దోపేడిక్స్, పిడియ్ట్రిక్స్, ప్లాస్టిక్ సర్జరి, సైకియ్ట్రి, రహేవుమతోలోగ్య్, అరోలోగి, కార్డియ్క్ వ్యాస్కల్యార్ సర్జరి
Credit Cards Accepted: అమేరికన్ ఎక్స్ప్రేస్, కరేస్, మాస్టర్‌కార్డ్, ప్లస్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Good facilities, Caring doctor ,Caring Nurse, totally satisfied with the hospital .costly but who has insurance can go for operation and other major treatment, Thanks to Manipal for providing the best hospitality.
My father, 85 yrs old is admitted since last @24 hours....Bed 1018. No treatment started other than collecting blood samples for tests...But even the test results are not yet available ( other than adding to the billing ).
Starting from doctors till every staff blantly refuse service & any medical care and attention in the plea that they are understaffed.
Why the hell you take admission if you can't even take care of the patients ?? Are you charging any % less becuae you are staffed maybe 50% less. Who's making money & at what cost ?
Had a very bad experience whatever problem u have, doctors will try to admit you for more and more days to increase the bills. I just had some gas problem and they made the bills of 14000 and even after that they wanted to admit me. Bad experience.
My 7 month baby is suffering from urological disorder which very few doctors can treat and manipal hospital had one such doctor. so I had to visit the hospital second time even after I had bad experience in first one. If I had a second best option of doctor I would have surely gone for that hospital. The nursing staff are very inefficient in handling small babies. My baby was pricked in all possible places just to put a canula for iv antibiotic. they did not even notice swelling in the hand after 3 days of admission. it was me who saw the same and informed these pathetic nurses. My baby's hands were swollen so badly and when I told the senior staff they were defending their staff which was really bad. Please do not take your baby to thi ... మరిన్ని చూడండి
I have visited Manipal, Bangalore, HAL Road from West Bengal for Executive Health Check up for my parents & me. I am extremely sorry to state that I have never seen such kind of poor customer services & after paying a hell lot of money, hospital's staffs behaving towards us in a such manner that we felt extremely down for that. On the next day of visit, my dad had cunsultation with neurology department, the coordinator there asked us to wait for 1.30 hrs, where as we have waited more than 4 hrs, & the doctor is not bother to attain us, till then! I personally requested to the coordinator that we have flight on today, and we are waiting for more than 4 hrs, then only she disclosed that doctor is out side for his personal work & if we h ... మరిన్ని చూడండి
Be Careful: the consulting fees may seem low but they collect huge sum in the name of further tests.......Ensure you do not get fooled by them.Although dermatologist doctor behaved nicely .
I would like to share my personal experience with Manipal hospital, Bangalore. It is one of the best orthopedic hospital in India. I would love to thank Manipal clinic for bringing me lower back on my feet. I underwent total hip replacement at Manipal hospital, Bangalore and am pleased with the high-quality of treatment and amenities provided to me. The doctor and nursing staffs had been very useful and had been to be had each time I wanted them.
I had Micro lumbar discectomy L2-L3, L3-4, L4-5, and L5-S1 performed by Dr. Vidhyadhara S on 20.10.15. I am pleased to share below my experience:- I have been suffering from the disease for the past over 5 years and during this period I consulted over seven ortho/spine specialists all of them insisted surgery as only option. Since I was so scared to go in for a spine surgery I tried all the other alternatives like Ayurveda, Osteopathy, etc., but with little relief and my symptoms reached to dangerous level. At this point, one of my friends in Muscat who recently had a successful Cervical Myelopathy surgery by D. Vidhyadhara referred me to him. My friend had all praise for Dr. Vidhyadhara and from the very first communications itself wi ... మరిన్ని చూడండి

Heights of exploitation... The more the family loves you..the more they will exploit you.....

Tests tests and tests..... They will never even look at you... They will only ask for test and refer you to other docs unnecessarily for cross checking what they already know....so they keep increasing the consultation cost...

I have spent close 3 lacs now over the past one year... Some yrs ago their service was better.... These days they have no courtesy..rude ,arrogant and money minded staff...

Dr.akhila dilip is a very wrost doctor I had never seen that doctor plz dont go for akhia
అన్నీ చూపండి (35)

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage HAL Airport Road Murugesh Palya
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.