కంగారూ కిడ్స్

పాఠశాలలు & డే కేర్
 08025200039,
 09972387501
51, 1స్ట్రీట్ క్రాస్‌, 9టీ.హెచ్. మేంన్, హెచ్.ఎ.ఎల్. 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, న్యూ టిప్పసంద్రా, ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560075, Karnataka
నియర్‌ బి.ఎస్.ఎన్.ఎల్. ఆఫిస్‌

సేవలు

Day Care Centre: నో
Play School: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road