పి.ఎమ్.ఎస్. కీదజ్ కేయర్

పాఠశాలలు & డే కేర్
 08025212299,
 09986595995, 09845923355
3021, 8టీ.హెచ్. క్రోస్, 12టీ.హెచ్. బి మేయిన్, హెచ్.ఎ.ఎల్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్, ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560038, Karnataka
ఆపోసిట్ క్యాఫే కాఫీ దే
View Map

సేవలు

Day Care Centre: యేస్
Play School: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road