ఐనొక్స్

సినిమా థియేటర్
 08026590300
బైంగలోర్‌ సేంట్రల్‌-2, 5టీ.హెచ్. ఫ్లోర్‌, 45టీ.హెచ్. క్రాస్‌, జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌ - 560078, Karnataka
ఇన్ బైంగలోర్‌ సేంట్రల్‌-2
View Map

సేవలు

cash, credit card
Reservation Number: 41128888
Multiplex: యేస్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road