సేరామిక్ ప్యాలేస్

బాత్రూమ్ అమరికలు మరియు వైద్య డీలర్స్
 08025438091,
 09844274737
33-34, హేన్నూర్ క్రాస్‌, హెచ్.ఎమ్. రోడ్‌, కల్యాన్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560043, Karnataka
నియర్‌ స్మార్ట్ సుపరమార్కేట్
View Map

సేవలు

Products: అదర్
Accessories & Parts: నో
Brands: కైలశ్
Products Other: వాటర్ హీటర్స్
Credit Cards Accepted: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
cash, credit card
Parryware: శావర్ ఇంక్లోజర్, ట్యాప్స్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్
Jaquar: బాథ్ ట్యూబ్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, ట్యాప్స్
Hindware: బాథ్ ట్యూబ్, ఫాకేట్స్, సింక్స్, యూరినల్స్

సమీక్షను వ్రాయండి

సంబంధిత కీవర్డ్లులు