మారుతి సేరామిక్స్

నిర్మాణ పదార్థముల డీలర్స్
 08025450784, 08025424449
 09880532156, 09900211350
311, 10టీ.హెచ్. మైన్, 100 ఫీట్ రోడ్, హెచ్.ఆర్.బి.ఆర్. లేయావుట్, కల్యాణ్ నగర్, బైంగలోర్‌ - 560043, Karnataka
ఆపోసిట్ హోరమావు పేట్రోల్‌ పంప్
View Map

సేవలు

Products: కజారియా టైల్స్, ఆర్.ఎ.కె.
Type: టైల్స్
Iron/Steel: నో
Credit Cards Accepted: నో
cash, credit card
Parryware: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, క్లాజేట్ సీట్ కవర్, కిచేన్ సింక్, ల్యాబ్ సింక్, ప్రెశర్ పంప్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, సోప్ ట్రే, టాప్స్, టాయ్‌లేట్ పేపర్ హోల్డర్, యూరినల్స్, వ్యానటి క్యాబిన్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లాజేట్
Jaquar: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, టాప్స్
Cera: బాథ్ ట్యూబ్, కిస్టేర్న్, క్లాజేట్ సీట్ కవర్, ఫ్లోర్ టైల్స్, హైలైటర్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, టాప్స్, యూరినల్స్, వీత్రీఫీయేద్ టైల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లాజేట్
Hindware: బాథ్ ట్యూబ్, బీదేత్స్, కిస్టేర్న్, క్లాజేట్ సీట్ కవర్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ ప్యానల్, సింక్స్, స్టీమ్ రూమ్, యూరినల్స్, వాశ్ బేసిన్, వాటర్ క్లాజేట్
American Standard: బాథ్ ట్యూబ్, ఫాకేట్స్, ఫ్లశ్ వాల్వ్స్, కిచేన్ సింక్, శావర్ ఇంక్లోజర్, శావర్ కిట్, శావర్ ప్యానల్, సోప్ డిశ్, టాయ్‌లేట్స్, టావల్ హోల్డర్, యూరినల్స్, వ్యానటీస్, వాశ్ బేసిన్

సమీక్షను వ్రాయండి