తవా

రెస్టారెంట్
 09986663148, 09663950126
902, 6టీ.హెచ్. ఎ మేయిన్, కోరమంగలా 1స్ట్రీట్ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560034, Karnataka
నియర్‌ నాకోడా మేడికల్స్‌
View Map

సేవలు

cash, food coupon, credit card
సేవలు
Catering: యేస్
Home Delivery: యేస్
Home Delivery Radius: 3 కెమిస్
Amenities: నాట్ అవైలేబల్
Valet Parking: నో
Alcohol: నో
Cuisine: నోర్థ్ ఇన్డియన్‌
Home Delivery Call: 9986663148
Veg/Non-Veg: వేజ్
Food coupons accepted: సోదేక్షో, టికేట్ రేస్ట్రాంట్
Credit Cards Accepted: నో
AC,Non AC: నన్ ఎ.సి.
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Tawa: Tawa offers homely north Indian cuisine and is particular about the quality of its food. Tawa also services homes, offices and PG accommodations with tiffin. A typical menu from Tawa consists of: Meal/ Thaali (Unlimited Daal, Two vegetables, Rice, Chapati, and limited Curd, Papad, Fruits/Desserts), or a Paranthas Plate (2 paranthas, pickle, curd, butter) the paranthas can be Aalu, ghobi, Methi, Onion, Muli or Paneer, regular and Punjabi Lassi. Tawa also home delivers in a radius of a kilometre.

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

wow amazing restaurant and good ambience and service feel like going back for the fruits and deserts

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Madiwala Commercial Street Bommana Halli Koramangala 8th Block